Greetings to the world!

Salomia (born in 2007) and Agapi (born in 2006) are sisters. They are now 10 and 11 years old in 2017. Salomia, though, is one year younger than Agapi, but she is the mentor of her sister in music. Salomia can play the Piano, Electone, Violin, Viola whereas Agapi can play the Piano, Electone and just a starter of Violin.

(Salomia (sinh năm 2007) và Agapi (2006) là hai chị em ruột. Các em bây giờ là 10 và 11 tuổi tính đến 2017.  Mặc dù Salomia nhỏ hơn Agapi một tuổi, nhưng em là người hướng dẫn chị của mình về âm nhạc. Salomia có thể đàn Piano, Electone, Violin, Viola trong khi Agapi có thể đàn Piano, Electone và mới bắt đầu học Violin.)

Their performance combination just makes it like a real beautiful home concert, especially when played with Electone!

(Sự hoà tấu của các em giống như một buổi hoà nhạc tại gia vậy đó, đặc biệt khi đàn chung với Electone.)

If you really like their performance, just give a Like on facebook.com/GKpiano2017 so that many youngsters can enjoy the music. Thanks!

(Nếu các bạn thích sự trình diễn của các em, hãy nhấp “Like” trên facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi để nhiều bạn trẻ có thể thưởng thức âm nhạc này. Xin cám ơn!)

We will regularly record their performance into videos and upload them onto Youtube. Stay tuned!

(Chúng tôi sẽ thường xuyên quay clip những buổi diễn của các em và úp lên Youtube. Hãy đón xem!)