001 – Yanni – One Man’s Dream (piano cover) by Salomia (10 years old)

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

Salomia can play several musical instruments. Stay tuned for another version where she will play the violin and Agapi, an 11-year old sister, playing the piano along.

Salomia có thể đàn một vài loại nhạc cụ. Hãy đón xem một version khác mà em đàn violin hoà tấu với Agapi (11 tuổi), chị của mình trên piano.