003 – LV Beethoven – Fur Elise (Piano) by Salomia (10 years old)

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

This piano cover version was played by Salomia, 10 years old. If you like her performance, just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nhạc phẩm piano này được trình bày bởi Salomia, 10 tuổi. Nếu các bạn thích tiếng đàn của bạn ấy, hãy nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.