006 – My Heart Will Go On – (Violin, Piano and Electone Arrangement) by Salomia and Agapi

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video

This is an arrangement for Piano, Violin, and Electone done and performed by Salomia (10 years old) and Agapi (11 years old).

Đây là bản biên soạn lại cho Piano, Violin và Electone, được Salomia (10 tuổi) và Agapi (11 tuổi) biên soạn lại và hoà tấu.

If you like their performance, subscribe our Youtube GKpiano Channel or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Kênh Youtube GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

005 – Secret Garden – (Violin, Piano and Electone Cover) by Salomia and Agapi

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

Salomia and Agapi came across a beautiful butterfly dying in a garden. They felt so moved and decided to play this music piece “Secret Garden” in remembrance of the butterfly.

Salomia và Agapi tình cờ gặp một bạn bướm xinh đẹp đang hấp hối trong một khu vườn. Các em cảm động và quyết định đàn nhạc phẩm “Secret Garden” để tưởng nhớ đến bạn bướm này.

The Electone cover was composed by Salomia (10 years old) and Agapi (11 years old) based on the core melody of the song. Salomia played the violin and electone while Agapi played the piano along.

Bản Electone được biên soạn bởi Salomia (10 tuổi) và Agapi (11 tuổi)  dựa theo giai điệu chính của bản nhạc. Salomia đàn violin và electone, còn Agapi thì đàn piano.

If you like their performance, subscribe our Youtube GKpiano Channel or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Kênh Youtube GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

Greetings to the world!

Salomia (born in 2007) and Agapi (born in 2006) are sisters. They are now 10 and 11 years old in 2017. Salomia, though, is one year younger than Agapi, but she is the mentor of her sister in music. Salomia can play the Piano, Electone, Violin, Viola whereas Agapi can play the Piano, Electone and just a starter of Violin.

(Salomia (sinh năm 2007) và Agapi (2006) là hai chị em ruột. Các em bây giờ là 10 và 11 tuổi tính đến 2017.  Mặc dù Salomia nhỏ hơn Agapi một tuổi, nhưng em là người hướng dẫn chị của mình về âm nhạc. Salomia có thể đàn Piano, Electone, Violin, Viola trong khi Agapi có thể đàn Piano, Electone và mới bắt đầu học Violin.)

Their performance combination just makes it like a real beautiful home concert, especially when played with Electone!

(Sự hoà tấu của các em giống như một buổi hoà nhạc tại gia vậy đó, đặc biệt khi đàn chung với Electone.)

If you really like their performance, just give a Like on facebook.com/GKpiano2017 so that many youngsters can enjoy the music. Thanks!

(Nếu các bạn thích sự trình diễn của các em, hãy nhấp “Like” trên facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi để nhiều bạn trẻ có thể thưởng thức âm nhạc này. Xin cám ơn!)

We will regularly record their performance into videos and upload them onto Youtube. Stay tuned!

(Chúng tôi sẽ thường xuyên quay clip những buổi diễn của các em và úp lên Youtube. Hãy đón xem!)