006 – My Heart Will Go On – (Violin, Piano and Electone Arrangement) by Salomia and Agapi

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video

This is an arrangement for Piano, Violin, and Electone done and performed by Salomia (10 years old) and Agapi (11 years old).

Đây là bản biên soạn lại cho Piano, Violin và Electone, được Salomia (10 tuổi) và Agapi (11 tuổi) biên soạn lại và hoà tấu.

If you like their performance, just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

005 – Secret Garden – (Violin, Piano and Electone Cover) by Salomia and Agapi

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

Salomia and Agapi came across a beautiful butterfly dying in a garden. They felt so moved and decided to play this music piece “Secret Garden” in remembrance of the butterfly.

Salomia và Agapi tình cờ gặp một bạn bướm xinh đẹp đang hấp hối trong một khu vườn. Các em cảm động và quyết định đàn nhạc phẩm “Secret Garden” để tưởng nhớ đến bạn bướm này.

The Electone cover was composed by Salomia (10 years old) and Agapi (11 years old) based on the core melody of the song. Salomia played the violin and electone while Agapi played the piano along.

Bản Electone được biên soạn bởi Salomia (10 tuổi) và Agapi (11 tuổi)  dựa theo giai điệu chính của bản nhạc. Salomia đàn violin và electone, còn Agapi thì đàn piano.

If you like their performance, just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

003 – LV Beethoven – Fur Elise (Piano) by Salomia (10 years old)

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

This piano cover version was played by Salomia, 10 years old. If you like her performance, just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nhạc phẩm piano này được trình bày bởi Salomia, 10 tuổi. Nếu các bạn thích tiếng đàn của bạn ấy, hãy nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

001 – Yanni – One Man’s Dream (piano cover) by Salomia (10 years old)

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

Salomia can play several musical instruments. Stay tuned for another version where she will play the violin and Agapi, an 11-year old sister, playing the piano along.

Salomia có thể đàn một vài loại nhạc cụ. Hãy đón xem một version khác mà em đàn violin hoà tấu với Agapi (11 tuổi), chị của mình trên piano.