Our family enjoys music as much as life, especially when listening to the performance of Salomia and Agapi every single night, we always think it’s real home concert. It’s so beautiful as a dream we have ever dreamed of.

(Gia đình chúng tôi yêu âm nhạc như cuộc sống vậy. Đặc biệt khi thưởng thức sự trình diễn của Vĩnh An và Vĩnh Ái mỗi đêm, chúng tôi lúc nào cũng thấy giống như dàn giao hưởng tại gia vậy. Thật là tuyệt vời y như giấc mơ mà chúng tôi từng mơ ước.)

We could not imagine how they got this far at very young age and can now play several musical instruments together. They are so creative and smart and very consistent in their practice.

(Chúng tôi khó có thể tưởng tượng nổi làm sao mà các em đạt được mức độ này ở độ tuổi còn quá trẻ và bây giờ các em có thể đàn một vài loại nhạc cụ. Các em rất sáng tạo, rất thông minh và rất kiên định trong luyện tập.)

about04

about02

about

about03

Salomia (born in 2007) and Agapi (born in 2006) are sisters. They are now 10 and 11 years old in 2017. Salomia, though, is one year younger than Agapi, but she is the mentor of her sister in music. Salomia can play the Piano, Electone, Violin, Viola whereas Agapi can play the Piano, Electone and just a starter of Violin.

Vĩnh An (sinh năm 2007) và Vĩnh Ái (2006) là hai chị em ruột. Các em bây giờ là 10 và 11 tuổi tính đến 2017.  Mặc dù Vĩnh An nhỏ hơn Vĩnh Ái một tuổi, nhưng em là người hướng dẫn chị của mình về âm nhạc. Vĩnh An có thể đàn Piano, Electone, Violin, Viola trong khi Vĩnh Ái có thể đàn Piano, Electone và mới bắt đầu học Violin.)

Their performance combination just makes it like a real beautiful home concert, especially when played with Electone!

(Sự hoà tấu của các em giống như một buổi hoà nhạc tại gia vậy đó, đặc biệt khi đàn chung với Electone.)

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.