Sacrifice – Piano Duet – Vĩnh An and Vĩnh Ái

Composer – Elton John

“Sacrifice’ was written by Elton John and his collaborator, Bernie Taupin. The above version has been arranged for piano duet and covered by Vinh An and Vinh Ai.

“Sacrifice” là nhạc phẩm vốn được viết bởi Elton John và cộng sự của ông là Bernie Taupin. Phiên bản trên được biên soạn dành cho Piano đôi bởi Vĩnh An và Vĩnh Ái, và cũng do chính 2 em trình bày.

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

This image has an empty alt attribute; its file name is aian-1.png

>>>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<<<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s