003 – LV Beethoven – Fur Elise – Piano – Salomia (Vĩnh An, 10 tuổi)

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

This piano cover version was played by Salomia, 10 years old.

Nhạc phẩm piano này được trình bày bởi Vĩnh An, 10 tuổi.

If you like their performance, subscribe our Youtube GKpiano Channel or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Kênh Youtube GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.