003 – LV Beethoven – Fur Elise (Piano) by Salomia (10 years old)

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

This piano cover version was played by Salomia, 10 years old.

Nhạc phẩm piano này được trình bày bởi Salomia, 10 tuổi.

If you like their performance, subscribe our Youtube GKpiano Channel or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Kênh Youtube GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

002 – JS Bach – Prelude (Piano) by Agapi (11 years old)

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

This piano cover version was played by Agapi, 11 years old.

Tác phẩm piano này do Agapi (11 tuổi) đàn.

If you like their performance, subscribe our Youtube GKpiano Channel or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Kênh Youtube GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

001 – Yanni – One Man’s Dream (piano cover) by Salomia (10 years old)

Click here or the image above to watch the video! (Nhấp vào đây hoặc hình bên trên để xem video)

Salomia can play several musical instruments. Stay tuned for other music pieces where she will play the Violin and Cello while Agapi, her sister, playing the Piano and Electone along.

Salomia có thể đàn một vài loại nhạc cụ. Hãy đón xem những nhạc phẩm khác mà em đàn Violin  và Cello hoà tấu cùng với Agapi, chị của mình trên Piano và Electone.

If you like their performance, subscribe our Youtube GKpiano Channel or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Kênh Youtube GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facepage của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.